FUSIENIEUWS DORPSKERK WOUBRUGGE EN PROTESTANTSE GEMEENTE HOOGMADE – RIJPWETERING

Per 1 januari 2022 hopen wij samen te gaan als

Laatste nieuws (30 oktober 2021): Vacature pastoraal medewerker klik hier voor de tekst van de advertentie.

29 oktober 2021: Aangepaste fusiedocumenten verzonden aan de Classis Zuid-Holland Noord

De Classis heeft ons verzocht een drietal documenten aan te passen (juiste naam nieuwe gemeente). Het gaat om de volgende documenten:
Bijlage 1 Besluit tot samengaan DEF_oktober 2021
Bijlage 3 Concept notariële akte_oktober 2021
Bijlage 7 Plaatselijke regeling PG Does en Wetering_oktober 2021

30 juli 2021: fusie documenten verzonden naar Classis Zuid-Holland Noord

De afgelopen maanden is er door de fusiecommissie, de werkgroepen, de kerkenraden en vele anderen hard gewerkt aan de documenten die vereist zijn voor de fusie. U heeft in een eerder stadium de meeste documenten in concept kunnen inzien en in de gemeentebijeenkomsten in juni zijn we hier uitgebreid op in gegaan.
Om het samengaan als Protestantse Gemeente Does en Wetering per 1 januari 2022 te realiseren, moesten we voor 1 augustus 2021 alle documenten indienen bij het breed moderamen van de Classis Zuid-Holland Noord. De classis moet immers goedkeuring geven aan de fusie.
Het is een flinke stapel met documenten geworden. We hechten er aan om ook u de gelegenheid te bieden om hier kennis van te nemen en daarom plaatsen we de brief en alle bijlagen hieronder. En mocht u er nog vragen over hebben, dan weet u ons vast te vinden!

Het gaat om de volgende documenten: klik op één van onderstaande items om deze in te zien:


Aanleiding voor de fusie

Bij PG Hoogmade-Rijpwetering ontstaat op afzienbare termijn de situatie dat het aantal kerkenraadsleden onder de minimumvereiste van de Protestantse Kerk Nederland uitkomt (PKN, Kerkorde, ord.4, art. 6.3). Dit heeft tot gevolg dat Hoogmade-Rijpwetering geen zelfstandige gemeente meer kan zijn. Daarom heeft PG Hoogmade-Rijpwetering een verzoek neergelegd bij de kerkenraad van de Dorpskerk Woubrugge om een fusie aan te gaan. Uiteraard is hier positief op gereageerd: immers, als een buurgemeente om hulp vraagt, reik je de hand toe.


Wat is er in 2020 gebeurd?

 • Voor de zomer van 2020 zijn beide gemeenten schriftelijk geïnformeerd over de intentie van de kerkenraden van de Dorpskerk Woubrugge en de Protestantse Gemeente Hoogmade-Rijpwetering om een fusie aan te gaan. Vanwege de maatregelen m.b.t. COVID 19 zijn er vervolgens kleinschalige en online gemeentebijeenkomsten georganiseerd. Ook was er de mogelijkheid om schriftelijk te reageren. Beide gemeenten hebben te kennen gegeven positief te staan tegenover een voorgenomen fusie.
 • Vanaf de zomer is gestart met het verkennende traject. Beide kerkenraden hebben een delegatie afgevaardigd naar de zogenaamde fusiecommissie. Dit zijn de predikant, beide voorzitters en beide scriba’s. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Woubrugge is hierin ook vertegenwoordigd. Via de PKN is een extern deskundige aangetrokken die het proces begeleidt.
 • Per 1 september is ds. Stefan Honing, na het vertrek van ds. Evert Westrik, consulent geworden van PG Hoogmade-Rijpwetering.
 • In de kerkenraadsvergaderingen van oktober is door beide kerkenraden het voorgenomen intentiebesluit tot samengaan genomen. Het voornemen is om de fusie zijn beslag te laten krijgen op 1 januari 2022. Vanaf dat moment zijn we samen een nieuwe gemeente met één kerkenraad en twee vierplekken: Dorpskerk Woubrugge en het Kerkje aan de Does.
 • In november zijn er meerdere kleinschalige bijeenkomsten geweest in beide gemeenten om te horen wat de gemeenteleden ervan vinden .
 • Vervolgens hebben beide kerkenraden het definitieve intentiebesluit tot samengaan genomen.
 • Begin december zijn deze definitieve intentiebesluiten voorgelegd aan het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering Zuid-Holland Noord. Op 31 december kregen we een positieve reactie.

Wat hebben we in 2021 gedaan?

 • Er is een stappenplan opgesteld met een bijbehorende kalender voor het komende jaar.

De laatste versie van dit stappenplan vindt u hier

 • Er zijn naast de fusiecommissie twee werkgroepen ingesteld: werkgroep kerkrentmeesters en werkgroep diaconie. Beide werkgroepen hebben een inventarisatie gemaakt van de financiën, het gevoerde beleid en werkwijze. Vervolgens zijn er meerjarenbegrotingen opgesteld en een meerjarenbeleidsplan. De werkgroep kerkrentmeesters heeft de balans en liquiditeitsprognose in kaart gebracht en m.b.t. de gebouwen zijn er recent inspectierapporten van de monumentenwacht opgeleverd.
 • Het pastorale team heeft zich gebogen over de werkwijze van het pastoraat.
 • We hebben de grenzen van de nieuwe gemeente vastgesteld en uitgezocht hoe de ledenadministratie kan worden samengevoegd. Deze wordt ondergebracht bij het kerkelijk bureau in Woubrugge.
 • We hebben gemeenteleden opgeroepen om een naam voor de nieuwe gemeente in te dienen. Daaruit is een top 3 samengesteld waar iedereen op heeft kunnen stemmen. In juni hebben we bekend gemaakt dat we na 1 januari 2022 verder gaan als Protestantse Gemeente Does en Wetering. Uiteraard houden we Dorpskerk Woubrugge en Kerkje aan de Does als namen voor onze vierplekken.
 • Beide kerkenraden hebben samen met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Woubrugge onder leiding van een extern deskundige gewerkt aan het opstellen van een missie en een visie. Deze ingrediënten zijn gebruikt voor het meerjarenbeleidsplan 2022-2026. Na de zomer gaan we verder met de uitwerking en concretisering en daarbij worden ook de gemeenteleden betrokken.
 • In de kerkenraadsvergaderingen van mei is door beide kerkenraden het voorgenomen besluit tot samengaan genomen.
 • In juni zijn er in beide gemeenten (online) gemeentebijeenkomsten gehouden. Alle concept documenten zijn toegelicht en de gemeenteleden zijn in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen en hun mening kenbaar te maken. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de documenten.
 • Beide kerkenraden hebben in hun juni vergadering het definitieve besluit tot samengaan genomen en alle onderliggende documenten vastgesteld.
 • Eind juli zijn alle stukken ingediend bij de Classis Zuid-Holland Noord.